ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานสัมมนา และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค พิมพ์ อีเมล์

           สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “บรรษัทภิบาล คือ ประโยชน์ที่ยั่งยืน แก่ภาคธุรกิจเอกชน” และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

            สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงานป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่แผ่ขยายวงกว้างครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในทางลบ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลของภาคธุรกิจเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์สร้างกระแสในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนประกอบการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

         การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นไปตามกิจกรรม “ขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2553 หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยในการรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชนในกระบวนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว และได้พัฒนากระบวนการความร่วมมือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกันดำเนินการในลักษณะการสนับสนุนหอการค้าไทยในการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล ในส่วนของความโปร่งใสและการรักษาความสุจริต จาก 2 หลักเกณฑ์ในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย โดยหอการค้าไทยได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการ เป็นหน่วยงานหลักให้ความร่วมมือด้วย
 
          หอการค้าอุดรธานี จึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา และพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร