รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พิมพ์ อีเมล์

 

             ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสาขาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยผู้ได้รับการเลือกสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจะได้เข้ารับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติหรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

             การรับสมัครจำแนกเป็น 4 สาขา  ได้แก่ ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรรปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

           1. เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
           2. สัญชาติไทย
           3. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
           4.เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
           6.อุทิศตน เวลา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่อแวดวงเกษตรกรรมและสังคมไทยมาโดยตลอด

                ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๓๒๕๙๓๖ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ให้ยื่นแบบรับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที่ส่วนราชการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที่เว็บไซต์ www.opsmoac.go.th/ewt_news.php?nid=2046&filename=index

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร