การประกวดภาพถ่าย “ความประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” พิมพ์ อีเมล์

หลักการและแนวคิด

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึงความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ความประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้แสดงผลงานสู่สาธารณะ

 

ภาพประกอบข่าว


กำหนดการดำเนินการ

       1. การส่งผลงาน ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2554 การส่งภาพเข้าประกวด ทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ

       2. คณะกรรมการทำการติดสินระหว่าง วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2554

       3. ประกาศผลงานที่รับรางวัล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องมารับรางวัลในงานราชภัฏวิชาการ (กำหนดการ วัน เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


ประเภทของภาพถ่ายและคุณสมบัติ

            1. ผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนและนิสิตนักศึกษา 

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประกอบด้วย

                  1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
                  2. ผู้แทนจากชมรมถ่ายภาพ  
                  3. ผู้เข้าชมงานราชภัฏวิชาการ

สถานที่ส่งผลงาน

             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น B อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์อรรคนนท์ ดวงสุวรรณ 081-7694662

 

เกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

         1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงกับแนวคิดและตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ ตั้งชื่อภาพ,สถานที่ถ่ายภาพ, วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ (ต้องเป็นช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเท่านั้น) และ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 4-5 บรรทัดลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน

         2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดเอง สามารถใช้เทคนิคถ่ายภาพได้อย่างอิสระ

         3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพสี หรือขาวดำ อัดภาพส่งเข้าประกวดขนาด 8*10 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (ไม่ต้องติดการ์ดและกรอบใดๆ ทั้งสิ้น) พร้อมทั้งส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบ Jpeg ความสะเอียดมากกว่า 2.5 ล้านพิกเซล โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่น CD ต้องระบุชื่อ-สกุล ของผู้ถ่ายภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจน ลงบนแผ่น CD

         4. ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ

         5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดทั้งฟิล์มและแผ่น CD จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ถ่ายภาพและไม่เสียค่าตอบแทนใดๆ

         7. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

 

เงินรางวัล 

1. รางวัลสำหรับประเภท ภาพถ่ายจากล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล

ระดับนักเรียนและนิสิตนักศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน   500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ   300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้   
ข้อมูลจาก  ราชภัฎอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร