หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมอบรมTrain the Trainer พิมพ์ อีเมล์

        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the Trainer) ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างมีหลักการและมีศิลปะในบทบาทของวิทยากร (Trainer) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่ประสงค์เข้าร่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะ จำนวน 2 หลักสูตร (รับหลักสูตรละ 50 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

         1. หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรการบริหารจัดการระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Train the Strategic Management Accounting Systems Trainer)” 

         2.  หลักสูตร “การสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมการจัดการสำหรับ SME (Strategic Business Innovation Management for SME)”


         ท่านที่สนใจส่งรายชื่อร่วมอบรมได้ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร.0-4224-2693, 0-4224-8582


ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร